นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานครู

-ผลงานนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

รายชื่อลูกจ้างประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ทวีกูล ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
2
นายสมปอง จูเปีย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
3
นายอนันต์ แตงฉ่ำ ช่างระบายน้ำ
4
นางพิม ฟักขาว แม่บ้าน 2
5
นางชัญญาภัค อยู่เย็น แม่บ้าน 2
6
นายปรีดา อยู่เย็น ช่างไม้
7
นายบุญรุ่ง อยู่เย็น ช่างไม้
8
นายโพ ทองพูล ช่างไม้
9
   

รายชื่อพี่เลี้ยง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางละเอียด คำวิบูลย์ พี่เลี้ยง
2
นายสมชาย สุขอ่ำ พี่เลี้ยง
3
นางกาญจนา มีทรัพย์ทวีกูล พี่เลี้ยง
4
นายสัญญา สุขอ่ำ พี่เลี้ยง
5
นาชมัยพร โคกราม พี่เลี้ยง
6
นางวรรณดา คุ้มศิริ พี่เลี้ยง
7
นางสาวสาวิตรี กล้าสูงเนิน พี่เลี้ยง
8
นายพิศณุ อาดลออ พี่เลี้ยง
9
  พี่เลี้ยง
10
  พี่เลี้ยง
11
  พี่เลี้ยง

รายชื่ออัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
1
นางสาวน้ำทิพย์ เนตร์ท้วม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
นางสาวอินทุอร พุ่มพุก เกษตร

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

Free Web Counters

 

 

 

 

โรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com