นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานครู

-ผลงานนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

ข้าราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

นางพัชรี สุขสบาย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.4
นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายมนตรี อารีรอบ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสาวสุภาภรณ์ จุลเชาวน์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายธานินทร์ วัฒนกูล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายพจน์ ผิวศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางรุ่งนภา ผิวศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสิรตี ชัยเดช ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางยุภิญ วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นางสาวสุรางค์ ทางดี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายสมชาย พันธ์ทรัพย์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสาวพรศรี เพ็งถาวร ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสุมิตตา รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางประภาศินี แสงขำ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสมพร ศิริเมือง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายทวี ศิลาพัฒน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นางนิติภัทร์ โตปลอด ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นายปฐมพงษ์ คำขาว ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสมบัติ หาญลำยวง ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณ ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
น.ส.วราภรณ์ โมคลา ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์ ตำแหน่ง คร อันดับ คศ.1
 นายพิพัฒน์พงษ์ ท้าวยศ ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
 นางสิริพร อยู่วัตร์  ตำแหน่งครู
อันดับ คศ.1
 นางอัญพัชญ์ ภู่คำ  ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
 นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์  ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
 นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่ม  ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
 นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์  ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
นายปิยพงษ์ สามัคคี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
อันดับ คศ.1
นางสาวกุสุมา มอญใต้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นายวีรภัทร ราโช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นายธนาวัฒน์ กู่จาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นางสาวจารุวรรณ ทิทา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นายสิริพัฒน์ สายสวาสดิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นายวุฒิชัย ดวงคุณ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
       

ครูพนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

นางสาวประเทือง ชื่นเมือง วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางณิฐา โพธิ์แป้น วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ โมรา วิชาเอก สังคมศึกษา
นางสาวรัตนา นาคพงษ์ วิชาเอก คณิตศาสตร์
นางชุติมา เจริญโพธิ์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายฉัตรชัย พูลสมบัติ วิชาเอก พลศึกษา
นางสาวสุพรรณิการ์ สีจ่าย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
นางสาวพวรรณตรี คงยืน วิชาเอก การบัญช
นายศักยกฤต ตะวงษ์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัมพร แสนย้าง วิชาเอก คหกรรม
นายพลากร ทองสุข วิชาเอก วิทยาศาสตร์
นายขจร เสือโต วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวทัศนีย์ ท้าวทอง วิชาเอก เคมี
     

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

นายวัฒนา พันที วิชาเอก สังคม
นายสมพล วรนารถวิชัย วิชาเอก สังคม
นางสาวศิริพร แรงเขตกิจ วิชาเอก สังคม
นางสาวสุวิตรา ศรีจันทร์ วิชาเอก สังคม
นางสาววราลี ชัยเดช วิชาเอก ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

Free Web Counters

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com