นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานครู

-ผลงานนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท
จำนวนนักเรียน  แยกรายชั้น  แยกเพศ (ณ 17 มิถุนายน 2561)

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่   1

16

11

27

ประถมศึกษาปีที่   2

15

13

28

ประถมศึกษาปีที่  3

30

14

44

ประถมศึกษาปีที่  4

22

23

45

ประถมศึกษาปีที่  5

29

19

48

ประถมศึกษาปีที่  6

32

34

66

รวมระดับประถมศึกษา

144

114

258

มัธยมศึกษาปีที่    1

59

60

119

มัธยมศึกษาปีที่    2

48

71

119

มัธยมศึกษาปีที่    3

52

60

112

 รวมระดับมัธยมตอนต้น

159

191

350

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

39

48

87

มัธยมศึกษาปีที่  5

26

46

72

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

27

38

65

รวม

96

137

233

รวมทั้งสิ้น

395

437

832

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

Free Web Counters

 

 

 

 

โรงเรียนศึกษาราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com